Ngày 23 tháng 9 năm 2019 tổ chức SC đã phối hợp với Sở y tế Lào Cai đã tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng, sử dụng và bảo trì nhà vệ sinh hợp lý tại trường MN, TH& THCS Bản ...